Kvalitetskontroll

Vårt företags kvalitetspolitik baserar sig på Finotrol Oy:s kontroll. Vår personal besitter både den färdighet, de utrymmen och de maskiner som behövs för att tillmötesgå kundernas krav . J-intyg över SFS-kontroll av fingerskarvat konstruktionstimmer.

Lameco LHT Oy ingår i Finotrol Oy:s kvalitetskontroll och har rätt att använda J-kvalitetsmärke för fingerskarvat konstruktionstimmer.

De i produktionen använda limmen d.v.s. Collanon Purbond HB530 och Dynea Prefere 6000 som fingerskarvningslim samt Cascon MUF Cascomin 1240/2540 som lamellim är godkända av både FMPA (Otto-Graf-Institut) och NTI (Norsk Treteknisk Institutt).

Företaget har även börjat bygga ett ISO 9000-kvalitetssystem för att garantera att kvaliteten i företagets hela verksamhet kontinuerligt utvecklas.

Kvalitetskriterier

I sin produktion följer Lameco LHT Oy allmänt godkända kvalitetskriterier gällande lamelltimmer. De som arbetar på produktionslinjen har gått en kurs i stocksortering och -limning.

Lamelltimrets egenskaper och godkända brister:

Sprickor
På synliga ytor tillåts sprickor i små mängder med ett djup högst 1/3 av stockens tjocklek. I stockarnas ändor tillåts korta genomgående sprickor. Sprickans bredd får vara  högst 5 mm av fuktigheten (15%) vid tillverkningsögonblicket.

Insektskador
Tillåts inte på synliga ytor.

Ojämnheter och barkskrovlighet
Enskilda små ojämnheter och barkskrovlighet är tillåtna.

Murkenhet
Murkenhet tillåts inte.

Tryckved
Tillåts endast i den mån formen inte nämnvärt förändras och tryckveden inte stör limningen av lamellerna.

Kvistar
Godkänns enligt exportsorteringsreglerna för sågvaror.

Kvistsprickor
Små kvistsprickor och torra kvistar tillåts i liten skala.

Kvisthål
Tillåts inte.

Kådlåpor
Små kådlåpor är tillåtna.

Kådträ
Tillåts inte.

Blånad
Får inte förekomma efter ytbehandlingen som ett störande färgfel.

Färgfel
Tillåts inte på synliga ytor.

Limträtillverkning

Vid tillverkning av limstock iakttas följande dokument och kvalifikationskrav i enlighet med de anspråk som bekräftats av Inspectas trävarusektions tekniska kommitté.

- EN 391, Glued laminated timber. Delamination test of glue lines,
- RT 21-10750, Sågat och hyvlat timmer

Hållfasthetssortering görs enligt standard SFS 5878 INSTA 142.

Denna föreskrift tillämpas av en institution som har nyttjanderätt till kvalitetsmärket både i  intern och extern kvalitetskontroll kompletterad med ovannämnda dokument. Dessutom kan även instruktioner publicerade av Hirsiteollisuus HTT ry följas till den del de inte skiljer sig från kraven i denna föreskrift.